اداره کل منابع طبیعی یزد

منابع طبیعی یزد

  1. مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال آب از چاه سلطانیه به پارک چشمه تا مهر به طول 20 کیلوتر
  2. مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرای روش های نوین ابیاری و زهکشی پارک چشمه تا مهر
  3. طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال آب ولوله گذاری اشکذر، زارچ به طول 2کیلومتر،
  4. نظارت بر حفر و تجهیز چاه ایستگاه شمسی
  5. نظارت بر خرید لوله و اتصالات
  6. مطالعه و طراحی خط انتقال آب
  7. طراحی سیستم و مشاوره سیستمهای انتقال آب کنارگذر زارچ - اشکذر
  8. مطالعه و طراحی جهت رفع ایراد و نظارت بر اجرای کمربند سبز شهریزد
  9. مطالعه ، طراحی و تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای قرارداد انتقال آبنهالکاری‌های كمربندی میبد- اشکذر و كنارگذر زارچ- اشکذر(ادامه دارد...)