منابع طبیعی خوزستان

منابع طبیعی استان خوزستان

  1. عملیات نقشه برداری بند آب بهار شهرستان مسجد سلیمان
  2. نقشه برداری بند D3 چهیلا شهرستان شوش
  3. عملیات نقشه برداری بند دره قیر1 شهرستان رامهرمز
  4. عملیات نقشه برداری بند D4 چهیلا شهرستان شوش
  5. عملیات نقشه برداری بند بردلا شهرستان گتوند
  6. عملیات نقشه برداری بند D1 بیت راشد شهرستان دشت آزادگان
  7. عملیات نقشه برداری بند مه سنبلی شهرستان هفتگل
  8. عملیات نقشه برداری بند K2 قلعه مدرسه شهرستان مسجد سلیمان