جهاد دانشگاهی استان لرستان

جهاد کشاورزی استان لرستان

 1. خدمات مهندسی نظارت کارگاهی پروژه ایستگاه پمپاژ کشورزه شهرستان سلسله استان لرستان
 2. مطالعه و طراحی و نقشه برداری شبکه های آبیاری و زهکشی‌ شهرستان خرم‌آباد
 3. نقشه برداری و مطالعه و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار روستاهای علی میرزایی و کوله مرز دلفان
 4. نظارت کارگاهی ایستگاههای پمپاژثانویه چغاهروشی خرم آباد
 5. نظارت کارگاهی ایستگاههای پمپاژثانویه چغاهروشی خرم آباد(2)
 6. نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری تحت فشار چغاهروشی خرم آباد
 7. نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری تحت فشار چغاهروشی خرم آباد(2)
 8. نظارت کارگاهی شبکه آبیاری تحت فشار گرمه خانی دلفان
 9. مطالعه و طراحی و نقشه برداری کانالهای آبیاری شهرستان بروجرد
 10. نقشه برداری و مطالعه و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار روستاهای محمد میرزایی و عبدالحسینی دلفان
 11. نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ گرمه خانی دلفان
 12. مطالعه و طراحی شبکه آبیاریتحت فشار گرمه خانی دلفان
 13. نظارت کارگاهی ایستگاه پمپاژگرمه خانی دلفان