اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان

1. مطالعه و طراحی آبرسانی به مجتمع گردشگری جزیره هرمز