اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

  1. بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تاسیسات انتقال آب و طراحی فضای سبز پردیس خانقاه چلبی اوغلی ونظارت تا پایان عملیات اجرایی آن
  2. بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تاسیسات انتقال آب و طراحی فضای سبز ارگ سلطانیه