اعضای هیات مدیره

عضو
رزیتا آریایی نژاد
رزیتا آریایی نژاد
عضو

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 

سابقه کار: 10 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل
مهربان پولادی
مهربان پولادی
رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی : دکترا

سابقه کار: 14 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

عضو
حسن سیاح‌پور
حسن سیاح‌پور
عضو

مدرک تحصیلی : لیسانس 

سابقه کار: 10 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

عضو
علی بهشتی
علی بهشتی
عضو

مدرک تحصیلی : لیسانس 

سابقه کار: 12 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

مدیران ارشد شرکت آناهید

مدیر مطالعات(بخش ژئومورفولوژی)
داریوش مهرشاهی
داریوش مهرشاهی
مدیر مطالعات(بخش ژئومورفولوژی)

مدرک تحصیلی: دکترا

سابقه کار: 29 سال

سابقه کار در شرکت: 5 سال

مدیر عامل
مهربان پولادی
مهربان پولادی
مدیر عامل

مدرک تحصیلی: دکترا

سابقه کار: 14 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

مدیریت دفتر فنی
رزیتا آریایی‌نژاد
http://rockthemes.net
رزیتا آریایی‌نژاد
مدیریت دفتر فنی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سابقه کار: 8 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

مدیر مطالعات (علوم زمین)
کوروش رشیدی
کوروش رشیدی
مدیر مطالعات (علوم زمین)

مدرک تحصیلی: دکترا

سابقه کار: 28 سال

سابقه کار در شرکت: 5 سال

مدیریت کنترل کیفی QC
مهرداد پولادی
مهرداد پولادی
مدیریت کنترل کیفی QC

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سابقه کار: 8 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

مدیریت مطالعات
مهدی علی‌نژاد
مهدی علی‌نژاد
مدیریت مطالعات

مدرک تحصیلی: دکترا

سابقه کار: 14 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

مدیریت داخلی
حسن سیاح‌پور
حسن سیاح‌پور
مدیریت داخلی

مدرک تحصیلی: دکترا

سابقه کار: 10 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

مدیر مطالعات GIS
زیبا اسدیان
زیبا اسدیان
مدیر مطالعات GIS

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سابقه کار: 10 سال

سابقه کار در شرکت: 6 سال

مدیر مطالعات
علی بهشتی
علی بهشتی
مدیر مطالعات

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سابقه کار: 12 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال

مدیریت قراردادها
بهروز شهاب‌پور
بهروز شهاب‌پور
مدیریت قراردادها

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سابقه کار: 23 سال

سابقه کار در شرکت: 8 سال