گروه‌های کاری

 1. طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات وابسته
 2. خدمات طراحی و تولید مدارک فنی در زمینه آب و فاضلاب و تأسیسات شهری
 3. طراحی و نظارت بر سازه های آبي و خاكي
 4. طراحي و نظارت براجراي خطوط انتقال آب شهری و فاضلاب
 5. طراحي و نظارت بر تصفیه خانه فاضلاب
 6. طراحی و نظارت بر اجراي شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه فاضلاب
 7. مطالعات جمع آوري و هدايت و کنترل سیلاب
 8. مطالعات هیدروژئولوژی و ژئوالکتریک
 9. مطالعه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی
 10. برنامه ریزی اقتصادی آب
 11. طراحی و نظارت بندهای انحرافی و تاسیسات انحراف آب
 12. مهندسی رودخانه و اصلاح مسیر رودخانه
 13. تغذیه مصنوعی
 14. تهیه شرح خدمات HSE
 15. طراحی و نظارت بر انرژی های نوین تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، انرژی بادی،و...
 16. بررسی فنی و قراردادی طرح های اجرایی
 17. مهندسی مجدد طرح های اجرایی جهت بهره برداری بهینه
 18. نظارت بر عملیات ژئوتکنیک و تهیه گزارش فنی
 19. سیستم اطلاعاتی جغرافیایی- GIS
 20. مطالعات اقتصادی و اجتماعی طرح ها
 21. نقشه کشی و کارتوگرافی
 22. نظارت عالیه